administracja@sm-marysienka.pl

+48 56 688 14 53

Regulamin windykacji Spółdzielni Mieszkaniowej "Marysieńka"

REGULAMIN   WINDYKACJI   W   SPÓŁDZIELNI   MIESZKANIOWEJ „MARYSIEŃKA”

 

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 

 1. Niniejszy Regulamin określa tryb i zasady podejmowania czynności  zmierzających do odzyskania, za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach, należności od dłużników Spółdzielni Mieszkaniowej „Marysieńka”, zwanej dalej Spółdzielnią. Działania windykacyjne prowadzi się zgodnie ze Statutem z zachowaniem zasad kompetencji i reprezentacji Spółdzielni.
 2. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wierzytelności powstałych z tytułu:
 1. opłat eksploatacyjnych należnych od członków Spółdzielni, bez względu na posiadany przez nich tytuł prawny do lokalu znajdującego się w zasobach Spółdzielni, związanych z eksploatacją i utrzymaniem użytkowanych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu,
 2. opłat eksploatacyjnych należnych od osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub użytkowego znajdujących się w zasobach Spółdzielni,
 3. odszkodowań, wynagrodzeń z tytułu bezumownego korzystania z lokali i gruntów Spółdzielni,
 4. czynszów z tytułu: najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów będących w posiadaniu Spółdzielni,
 5. innych wierzytelności pieniężnych, w tym wkładów budowlanych przysługujących Spółdzielni od podmiotów trzecich, w tym wkładów budowlanych.
 1. Za opłaty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1), 2) solidarnie z członkami Spółdzielni oraz z osobami niebędącymi członkami Spółdzielni, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, odpowiadają stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu. Odpowiedzialność ta ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.
 2. Odpowiedzialność solidarna za opłaty eksploatacyjne w Spółdzielni uregulowana jest również w art. 13 zdanie 2  i w art. 15 ust. 4 zdanie ostatnie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 3.  Zadłużeniem  dłużnika wobec Spółdzielni jest:
 1. jego zadłużenie równe kwocie nieuiszczonych w terminie do ostatniego dnia  każdego miesiąca należności głównych, 
 2. odsetki ustawowe za opóźnienie, naliczane od nieuiszczonych w terminie opłat z tytułu korzystania z lokalu, zgodnie z § 8, ust. 2 Statutu Spółdzielni,    
 3. koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, w tym koszty zastępstwa procesowego.
 1. Każda wpłata dłużnika, jeśli dłużnik na dowodzie wpłaty nie określi tytułu płatności i okresu którego wpłata dotyczy, jest zaliczana na pokrycie kolejno najstarszych:
 1. kosztów postępowania określonego w ust. 5 pkt. 3,
 2. odsetek określonych w ust. 5 pkt. 2,
 3. zadłużenia podstawowego określonego w ust. 5 pkt. 1.
 1. Regulamin obejmuje także czynności Spółdzielni podejmowane w celu wydania lokalu, pomieszczenia, nieruchomości, zajmowanego terenu.
 2. Podmiotom opóźniającym się z płatnościami, Zarząd naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie począwszy  od dnia następnego po terminie wymagalności  do dnia zapłaty.

 

§ 2

 

 1. Postępowanie windykacyjne dzieli się na etapy:
 1. postępowanie zwykłe, (wezwanie do zapłaty)      
 2. postępowanie wstępne (przedsądowe),
 3. postępowanie sądowe,
 4. postępowanie egzekucyjne.
 1. Na każdym etapie postępowania możliwe jest zawarcie ugody z dłużnikiem w sprawie zaległości, wydania lokalu, pomieszczenia, nieruchomości lub powierzchni.
 2. Zawarcie ugody po uzyskaniu przez Spółdzielnię orzeczenia sądowego obejmuje spłatę należności, odsetek ustawowych za opóźnienie naliczonych od długu, kosztów procesu. Zawarcie ugody w toku postępowania egzekucyjnego obejmuje spłatę należności, kosztów procesu, kosztów postępowania egzekucyjnego, poniesionych przez Spółdzielnię.
 3. Zarząd może pozytywnie rozpatrzyć wniosek dłużnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zobowiązanego i wyrazić zgodę na:
 1. odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności na raty,
 2. odstąpienie od naliczania odsetek w całości lub części, w przypadku spłaty należności głównej.
 1. Postępowanie zwykłe, określa kwotę zaległości wraz z naliczonymi odsetkami do zapłaty, termin płatności i informację o przebiegu dalszego postępowania windykacyjnego w przypadku nieuregulowania zaległości.
 2. Jeżeli wpłaty dokonywane przez dłużnika określają tytuł płatności lub okres którego dotyczą,  wówczas wezwanie zwykłe, by nie dopuścić do przedawnienia, może zawierać dodatkową informację o uznanie przez dłużnika wysokości swojego zadłużenia poprzez złożenie w siedzibie Spółdzielni własnoręcznie napisanego oświadczenia o uznaniu zaległości, bez względu na jej wysokość.    
 3. W postępowaniu zwykłym, ust. 1, pkt. 1 wezwanie zwykłe do zapłaty doręcza się w zaklejonej i zaadresowanej kopercie do skrzynki listowej dłużnika.  W przypadku złożenia pisemnego oświadczenia przez właściciela mieszkania o innym adresie do doręczeń wezwanie do zapłaty doręcza się listem poleconym przez Pocztę Polską.

 

 

 

II. Postępowanie wstępne (przedsądowe).

 

§ 3

 

 1. Windykacja należności realizowana jest na etapie zwykłym przez administrację Spółdzielni lub Dział rozliczeń opłat.
 2. Raz w miesiącu, do dnia 10 każdego miesiąca administracja Spółdzielni przygotowuje wykaz osób, u których występuje zadłużenie 1 i 2 – miesięczne  oraz wysyła monity (wezwania zwykłe do zapłaty), wyznaczając do końca danego miesiąca  termin zapłaty wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Administracja Spółdzielni wysyła monity do osób zalegających powyżej 2 okresów rozliczeniowych z opłatami za lokal mieszkalny do których zalicza się także opłaty za dodatkowo wynajmowane pomieszczenia, należące do Spółdzielni (dodatkowe pomieszczenia piwniczne).   
 3. Zarząd Spółdzielni wysyła wezwania przedsądowe do dłużników w przypadku zalegania z płatnością powyżej 2 miesięcy za lokal, użytkowy, pomieszczenie innego przeznaczenia, dzierżawę, wyznaczając 7-dniowy termin do zapłaty.
 4. Monity doręczane są do wszystkich osób, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu oraz osób odpowiedzialnych solidarnie.
 5. Wezwania przedsądowe doręczane są w zamkniętych kopertach za potwierdzeniem przez osoby upoważnione, na adres lokalu mieszkalnego lub użytkowego w zasobach Spółdzielni.
 6. Osobą upoważnioną przez Zarząd Spółdzielni do doręczeń wezwań przesądowych i za potwierdzeniem odbioru jest administracja Spółdzielni.
 7. Nie stosuje się ust. 5 i ust. 6 jeżeli adresat złożył pisemne oświadczenie o innym adresie do doręczeń. W przypadku złożenia pisemnego oświadczenia o innym adresie do doręczeń lub niemożności doręczenia osobistego monit doręcza się listem poleconym przez Pocztę Polską.
 8. W razie niemożności doręczenia przez Pocztę Polską, przechowuje ona pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie 7 dni licząc od dnia umieszczenia zawiadomienia w oddawczej skrzynce pocztowej. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie 7 dni, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia, a pismo pozostawia się w aktach Spółdzielni.
 9. Dopuszcza się dostarczenie kopii przesądowego wezwania do zapłaty do skrzynki listowej dłużnika pod warunkiem, że adresem do korespondencji i zamieszkania jest adres wykazany w ewidencji Spółdzielni, przy czym wspomniana kopia nie jest uznawana za potwierdzone dostarczenie ww. wezwania.
 10. Odbierający pismo potwierdza doręczenie swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.
 11. Administracja Spółdzielni zakłada teczkę windykacyjną dłużnika, w której gromadzi wszelkie informacje i korespondencję dotyczącą dłużnika z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 12. Jeżeli najemca lokalu  użytkowego dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu za co najmniej za 2 pełne okresy płatności, a Spółdzielnia zamierza najem wypowiedzieć, na wniosek Działu księgowego, Zarząd Spółdzielni powinien uprzedzić o tym najemcę na piśmie, udzielając mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu.
 13. Wezwanie do wydania lokalu, pomieszczenia, nieruchomości przygotowuje Zarząd Spółdzielni.
 14. W przypadku, kiedy całkowite zadłużenie lokalu mieszkalnego lub użytkowego nie przekracza kwotą dwóch pełnych opłat miesięcznych należności, ale na zbliżonym poziomie utrzymuje się powyżej 6 miesięcy Zarząd Spółdzielni może podjąć decyzję o wszczęciu etapów realizacji wszystkich czynności postępowania windykacyjnego.

 

                                                                         § 4                

 

 1. Na każdym etapie postępowania windykacyjnego dłużnik może zawrzeć ze Spółdzielnią porozumienie (ugodę) dotyczące spłaty istniejącego zadłużenia.
 2. W tym celu dłużnik powinien złożyć pisemny wniosek do Zarządu Spółdzielni przedstawiając przyczynę powstania zaległości i proponowany termin oraz sposób uregulowania wierzytelności. Negocjacje prowadzi i przygotowuje projekt ugody Zarząd Spółdzielni.   
 3. W przypadku, gdy dłużnik nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z zawartego porozumienia (ugody) ze Spółdzielnią, porozumienie wygasa i cała niezapłacona kwota staje się natychmiast wymagalna. W takim przypadku administracja Spółdzielni niezwłocznie przygotowuje złożenie pozwu do sądu o spłatę zadłużenia.

 

§ 5

 

 1. Jeżeli, mimo wystosowania wezwań ostatecznych do zapłaty zaległości z tytułu opłat za korzystanie z lokalu mieszkalnego oraz czynszu za lokal użytkowy nie zostały uregulowane w terminie wskazanym w wezwaniu, administracja Spółdzielni przekazuje wykaz osób zalegających z opłatami do Zarządu. Listą objęte będą również osoby, które nie uiściły zaległości w terminie określonym w porozumieniu (ugodzie).
 2. Członkowie Zarządu w obecności pracownika Spółdzielni  lub przedstawiciela Rady Nadzorczej przeprowadzają rozmowy indywidualne z dłużnikami. Wnioski z rozmowy i uzgodnienia są protokołowane.
 3. Jeżeli, mimo podpisanej z Zarządem Spółdzielni ugody dotyczącej spłaty zaległości dłużnik nie wywiązuje się z zawartych postanowień, lub wydanego przez Sąd Rejonowy nakazu zapłaty, Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu ma prawo podjąć uchwałę, że w mieszkaniu dłużnika, na jego koszt może zostać odcięty dopływ ciepłej wody, jednocześnie odpowiednio korygując opłaty za podgrzew wody i cyrkulację. Po spłacie 80% kwoty zadłużenia Spółdzielnia może w ww. mieszkaniu przywrócić dopływ ciepłej wody. 
 4. Zaproszenia na rozmowy Administracja Spółdzielni przekazuje za potwierdzeniem odbioru przez upoważnione osoby, a w przypadku osób, które zgłosiły adres do korespondencji poza terenem Spółdzielni, wysyła pocztą, także za potwierdzeniem odbioru, wyznaczając termin ustalony przez Zarząd.

 

 

 

 

III. Postępowanie sądowe.

 

§ 6

 

 1. Windykacja sądowa jest realizowana w przypadku bezskutecznego upływu terminu zawartego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty, wydania lokalu, terenu, także w przypadku niewywiązywania się przez dłużnika z zobowiązania zawartego w porozumieniu (ugodzie).
 2. Administracja Spółdzielni   raz na miesiąc przygotowuje na posiedzenie Zarządu listę dłużników wraz z dokumentami zawierającymi należne zaległości i z naliczonymi odsetkami ustawowymi za dany okres zadłużenia w celu podjęcia decyzji o skierowaniu windykacji na drogę sądową.
 1.  o przekazanie odpisu tytułu prawnego do lokalu lub zaświadczenia o tytule prawnym do lokalu i wykazu wszystkich osób pełnoletnich zamieszkujących lub korzystających z zadłużonego lokalu wraz z ich datami urodzenia, adresem zamieszkania, adresem dla doręczeń, NIP, PESEL, REGON, KRS, jeśli dane takie znajdują się w aktach członkowskich,
 2. w przypadku najmu lokali, pomieszczenia, dzierżawy terenu - o umowę i aktualne dane najemcy, dzierżawcy, w tym aktualny adres miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, adres dla doręczeń, NIP, REGON, KRS.
 1. Spółdzielnia prowadzi repertorium spraw sądowych. 
 2. Po uprawomocnieniu się orzeczenia, w przypadku nieuregulowania przez dłużnika zasądzonych należności, adwokat/radca prawny Spółdzielni na wniosek Zarządu Spółdzielni występuje do sądu o nadanie orzeczeniu sądowemu klauzuli wykonalności. Otrzymany tytuł wykonawczy staje się podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
 3. Przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, bądź prawie odrębnej własności lokalu celem ew. wpisania hipoteki na nieruchomości dłużnika, Zarząd Spółdzielni przekazuje adwokatowi/radcy prawnemu Spółdzielni wniosek i niezbędne dokumenty do wystąpienia do sądu o kolejny tytuł wykonawczy, ewentualnie złożenia wniosku o założenie księgi wieczystej dla prawa oraz wniosku o wpisanie hipoteki.

 

§ 7

 

W przypadku toczącego się postępowania sądowego strony mogą umówić się co do ugodowego załatwienia sprawy. Zawarta ugoda sądowa w przypadku jej nierealizowania, opatrzona w klauzulę wykonalności, stanowi tytuł wykonawczy do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

 

IV. Krajowy Rejestr Długów (KRD) 

 

§ 8

 

 1. W celu zintensyfikowania działań windykacyjnych przewiduje się możliwość umieszczania danych dłużników Spółdzielni w Krajowym Rejestrze Długów (KRD).
 2. Sporządzanie i składanie wniosków do KRD należy do zadań administracji Spółdzielni i wymaga akceptacji Zarządu.
 3. Umieszczanie danych dłużników w KRD powinno nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
 4. Przed umieszczeniem danych w KRD Zarząd Spółdzielni informuje o tym zamiarze dłużnika i wzywa go do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu do tego dodatkowy termin. Po bezskutecznym upływie terminu niezwłocznie sporządza odpowiedni wniosek.

 

V. Postępowanie egzekucyjne.

§ 9

 

 1. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Zarząd Spółdzielni składając wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika sądowego i załączając tytuł wykonawczy i inne wymagane dokumenty.

We wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego należy wskazać sposób prowadzenia egzekucji poprzez określenie do jakiego majątku lub wierzytelności egzekucja jest kierowana. Jeżeli Spółdzielnia nie posiada informacji o stanie majątku dłużnika we wniosku należy wskazać wszelkie możliwe wierzytelności np. wynagrodzenie za pracę, świadczenie emerytalno – rentowe, dochód z działalności gospodarczej i innych wierzytelności dłużnika oraz z majątku ruchomego w miejscu zamieszkania i innych ruchomości.

 1. Administracja Spółdzielni prowadzi repertorium spraw skierowanych do Komornika z podziałem na lokale mieszkalne i lokale użytkowe.
 2. Wniosek o wszczęcie, prowadzenie egzekucji z nieruchomości dłużnika, rozszerzenie egzekucji, zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego oraz sposób prowadzenia egzekucji wymaga akceptacji Zarządu Spółdzielni.
 3. Administracja Spółdzielni na bieżąco śledzi przebieg egzekucji prowadzonej przez komornika, prowadzi korespondencję w danej sprawie, informuje komornika o wpłatach dłużnika, zgłasza wnioski o zawieszenie, umorzenie postępowania, podejmuje wszelkie czynności prawne w porozumieniu i we współpracy z adwokatem/radcą prawnym Spółdzielni.
 4. Jeżeli w ciągu 3–ech miesięcy od daty doręczenia zajęcia określonych wierzytelności, ruchomości, praw, nieruchomości, nie rozpocznie się przekazywanie przez komornika środków finansowych na konto Administracja Spółdzielni przeprowadza rozmowę telefoniczną z komornikiem o stanie postępowania egzekucji w danej sprawie i sporządza na tę okoliczność notatkę służbową.
 5. W przypadku konieczności wystąpienia z wnioskiem o poszukiwanie majątku Administracja Spółdzielni  konsultuje się z adwokatem/radcą prawnym Spółdzielni.
 6. W zależności od okoliczności sprawy, między innymi wielkości zadłużenia oraz tytułu prawnego do lokalu mogą być zgłoszone dalsze wnioski egzekucyjne.
 7. Postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego Administracja Spółdzielni przechowuje w aktach windykacyjnych dłużnika z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. 
 8.  

 

VI. Inne czynności windykacyjne i zabezpieczające dochodzenie należności.

 

                                                                        § 10                                   

 

 

 1. W przypadku wydania przez komornika postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności, Administracja Spółdzielni, w odpowiednich odstępach czasu analizuje możliwości spłaty zadłużenia, biorąc pod uwagę możliwość uzyskania przez dłużnika źródła dochodu, bądź na podstawie informacji świadczących o tym, iż sytuacja materialna dłużnika po upływie określonego czasu mogła się zmienić. Określenie terminu ponownego wszczęcia egzekucji winno uwzględniać zabezpieczenie roszczeń Spółdzielni poprzez przerwanie biegu przedawnienia przez czynność egzekucyjną.
 2. Zarząd Spółdzielni wszczyna ponownie egzekucję niezwłocznie po uzyskaniu informacji o możliwości zaspokojenia roszczeń Spółdzielni przez dłużnika.

 

§ 11

 

 1. Zarząd Spółdzielni po otrzymaniu informacji o zadłużeniu lokalu użytkowego, pomieszczenia, terenu z tytułu najmu, dzierżawy pomimo prowadzonej windykacji, wypowiada umowę i wzywa do wydania lokalu, pomieszczenia, terenu, określając termin i okoliczności wydania.
 2. Po bezskutecznym upływie terminu Zarząd Spółdzielni w odniesieniu do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu, najmu lokali, pomieszczeń, nieruchomości,  przygotowuje wniosek o wszczęcie postępowania eksmisyjnego i przekazuje go,  wraz z niezbędnymi dokumentami do obsługi prawnej Spółdzielni celem wszczęcia postępowania o eksmisję.
 3. Adwokat/radca prawny Spółdzielni  wnosi pozew do sądu o eksmisję, a po uprawomocnieniu się wyroku występuje do sądu o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności.
 4. Adwokat/radca prawny  wnosi pozew o przymusową sprzedaż lokalu lub wniosek o egzekucję z nieruchomości w zakresie spółdzielczych własnościowych praw do lokali lub odrębnej własności lokali. 
 5. Adwokat/radca prawny wnosi pozew o wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
 6. Administracja  Spółdzielni  prowadzi  repertorium  spraw sądowych określonych w ust. 4 i 5.
 7. Zarząd Spółdzielni przesyła do Urzędu Miasta Wąbrzeźno wyrok eksmisyjny, w którym ustanowiono prawo do lokalu socjalnego wraz ze stosownym wnioskiem.
 8. Postępowanie egzekucyjne związane z eksmisją z lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu, z najmu lokali użytkowych, pomieszczeń, dzierżawy terenu – na wniosek Zarządu Spółdzielni wszczyna i prowadzi dział administracyjny.

 

§ 12

 

 1. W przypadku niewydania lokalu, pomieszczenia, nieruchomości, w terminie wyznaczonym w wyroku sądowym lub pisemnym wezwaniu Spółdzielni Dział Członkowsko-Mieszkaniowy sporządza wniosek egzekucyjny do komornika o wykonanie eksmisji. Dział ten w porozumieniu z adwokatem/radcą prawnym Spółdzielni wykonuje również wszelkie czynności do czasu zakończenia postępowania egzekucyjnego w sprawie eksmisji.
 2. Za całą procedurę związaną z wykonaniem eksmisji tj.:
 1. wniesienie zaliczki do komornika,
 2. zorganizowanie transportu i pracowników do przeprowadzki z lokalu,
 3. zabezpieczenie pomieszczenia magazynowego,
 4. wymeldowanie osób eksmitowanych,
 5. dopełnienie wszelkich formalności z komornikiem na ustalony dzień wykonania eksmisji, odpowiedzialny jest administrator Spółdzielni, który współpracuje z Działem Księgowym. 
 1. Wszelkie czynności faktyczne związane z przeprowadzeniem eksmisji wykonuje  Zarząd spółdzielni przy udziale administratora.
 2. Zarząd wskazuje dozorcę i miejsce przechowania ruchomości zajętych w toku opróżniania lokalu.

 

VII. Dochodzenie odszkodowania od Urzędu Miasta Wąbrzeźno w związku z niewskazaniem lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego wyroku eksmisyjnego, pomieszczenia tymczasowego w toku egzekucji.

 

§ 13

 

 1. W przypadku niewskazania przez Urząd Miasta Wąbrzeźno lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego Dział rozliczeń opłat wylicza należne odszkodowanie, a Dział Administracyjny kieruje sprawę na posiedzenie Zarządu, który podejmuje decyzję w sprawie wystąpienia do Urzędu Miasta Wąbrzeźno z żądaniem zapłaty.
 2. Zarząd Spółdzielni wysyła do Urzędu Miasta Wąbrzeźno wezwanie do zapłaty odszkodowania wyznaczając 30-dniowy termin do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Wezwanie do zapłaty winno być wysłane listem poleconym.
 3. Po bezskutecznym upływie terminu do zapłaty – na wniosek administracji Zarząd spółdzielni przygotowuje wniosek o wszczęcie postępowania sądowego przeciwko Urzędowi Miasta Wąbrzeźno o odszkodowanie i przekazuje go, po akceptacji Zarządu, wraz z niezbędnymi dokumentami do obsługi prawnej celem wszczęcia postępowania.
 4. Adwokat/radca prawny wnosi pozew do sądu o odszkodowanie, a po uprawomocnieniu się wyroku występuje do sądu o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, po uzyskaniu informacji z Działu Administracyjnego o braku zapłaty.

 

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 14

 

 1. Dział rozliczeń lub Księgowości zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji kosztów i wpłat w każdej sprawie windykacyjnej, tak aby po jego pisemnej informacji:
  1. na dzień złożenia pozwu w sądzie zadłużenie zostało przeniesione przez Dział Księgowości opłat na konto spraw spornych,
  2. na datę prawomocności orzeczenia sądowego zadłużenie zostało przeniesione przez Dział Księgowości opłat na konto spraw zakończonych orzeczeniem sądowym,
  3. na datę zawarcia ugody pozasądowej zadłużenie zostało przeniesione przez Dział Księgowości  opłat na konto spraw zakończonych ugodą,
  4. na datę prawomocności orzeczenia sądowego zaksięgowane zostały wszystkie zasądzone od dłużnika koszty procesu,
  5. od daty wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu egzekucji należności pieniężnych księgowane były wszystkie koszty egzekucyjne,
  6. od dnia wezwania do zapłaty do dnia całkowitej spłaty zadłużenia wraz z kosztami procesu i egzekucji księgowane były wszystkie inne koszty i wszelkie wpłaty na poczet określonego zadłużenia.

 

§ 15

 

Dział Administracji i Dział Księgowości opłat zobowiązani są do sporządzania dla Zarządu, Rady Nadzorczej sprawozdań i analiz kwartalnych, półrocznych i rocznych w zakresie zadłużeń lokali i windykacji należności. 

Administrator strony

Regulamin rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków - wrzesień 2022r.

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MARYSIEŃKA” W WĄBRZEŹNIE

 

 

 

 1. Podstawa prawna.
 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70);
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, ze zm.).

 

 1. Postanowienia ogólne.
 1. Niniejszy regulamin określa zasady rozliczania kosztów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków w budynkach Spółdzielni.
 2. Spółdzielnia pośredniczy w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcami – użytkownikami lokali.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do członków Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub własność odrębna lokalu, osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub własność odrębna lokalu oraz osób faktycznie korzystających z lokalu.
 4. Koszty zużycia wody oraz odprowadzenia ścieków rozlicza się oddzielnie dla poszczególnych budynków zaopatrywanych z odrębnego przyłącza wodociągowego. Koszty te obciążają wszystkich użytkowników lokali w danym budynku.
 5. Przez zużycie wody rozumie się odczytaną z wodomierzy lokalowych sumę objętości wody zimnej (ZW) i ciepłej (CW) zużytej w lokalu opomiarowanym. Ilość odprowadzonych ścieków jest równa zużyciu wody dla danego lokalu.
 6. Za lokal opomiarowany uważa się lokal mieszkalny, użytkowy lub inne pomieszczenie, w którym zamontowane są urządzenia pomiarowe posiadające legalizację Głównego Urzędu Miar oraz oplombowanie wykonane przez Spółdzielnię, rejestrujące zużycie wody zimnej i ciepłej wszystkich punktów czerpalnych występujących w lokalu.
 7. W lokalach mieszkalnych montaż wodomierzy odbywa się na koszt użytkownika lokalu, natomiast w lokalach użytkowych wynajmowanych przez Spółdzielnię – na koszt Spółdzielni. Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia kosztów wodomierza, który stanowi jego własność. W przypadku montażu wodomierzy w trakcie okresu rozliczeniowego, rozliczenie kosztów według wskazań wodomierzy nastąpi od dnia ich montażu.

 

 1. Zasady rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków.
 1. Okresem rozliczeniowym, za który dokonuje się rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków z wniesionymi przez użytkowników lokali zaliczkami, jest okres kwartału kalendarzowego.
 2. Ustalenie zużycia wody w okresie rozliczeniowym niezbędne do prawidłowego rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków w budynku dokonuje się na ostatni dzień kwartału. Dopuszcza się możliwość zmiany tych terminów w przypadku zmiany cen wody.
 3. Odczyt wskazań wodomierzy w okresach rozliczeniowych następuje drogą radiową.

 

 1. Odczytu wskazań wodomierzy dokonują pracownicy podmiotu, z którym Spółdzielnia zawarła umowę na obsługę radiowego systemu odczytu zużycia wody. Przekazanie użytkownikom arkuszy rozliczenia kosztów zużytej wody i odprowadzonych ścieków wraz z rozliczeniem wniesionych zaliczek następuje nie później niż do 15 30  dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Zarząd Spółdzielni ma prawo w przypadku innych przyczyn niezależnych od spółdzielni (np. opóźnienie w dostarczeniu faktury itp.) ustalić inne lub dodatkowe okresy rozliczeniowe. Ma prawo do odstąpienia od jednego kwartalnego okresu rozliczeniowego.
 2. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do pokrycia kosztów odczytu wskazań wodomierzy w wysokości określonej w umowie zawartej przez Spółdzielnię z podmiotem obsługującym radiowy system odczytu zużycia wody.
 3. Podstawą rozliczania kosztów zakupu wody i odprowadzania ścieków z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym są wskazania wodomierzy głównych oraz obowiązująca taryfa cen i opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
 4. Opłaty miesięczne za zużycie wody i odprowadzanie ścieków wnoszone przez użytkowników lokali na podstawie naliczeń opłat za użytkowanie lokalu, sporządzonych w oparciu o odczyty wodomierzy lokalowych, stanowią zaliczki na poczet pokrycia rzeczywistych kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków. Rzeczywiste koszty podlegają rozliczeniu po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
 5. Rozliczenie zużycia wody obejmuje:
 1. ustalone na podstawie wskazań wodomierzy koszty zużycia wody oraz odprowadzenia ścieków,
 2. inne poniesione koszty, wynikające z taryfy cen i opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków,
 3. rozliczenie kosztów wymienionych w pkt a) i b) z naliczonymi zaliczkami na ich pokrycie.
 1. Roczne Kwartalne  koszty różnicy wskazań pomiędzy wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy lokalowych dzielona jest między użytkowników lokali w danym budynku w proporcji, w jakiej koszty zużycia wody przez użytkownika pozostaje w ogólnych kosztach zużycia wody wskazanym przez wodomierze lokalowe. Rozliczenia tej różnicy dokonuje się po zakończeniu roku kalendarzowego każdego kwartału.
 2. W przypadku zmiany taryfy na wodę i ścieki w okresie rozliczeniowym, użytkownik rozliczany jest według opłaty uśrednionej, uwzględniającej okres obowiązywania opłaty w zmienionej wysokości, chyba że na dzień zmiany taryfy przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego dokonano odczytu wskazań wodomierzy zgodnie z pkt 2. Wyboru sposobu rozliczenia dokonuje Zarząd.
 3. W przypadku awarii wodomierza, zużycie wody za okres, w którym nastąpiła awaria ustalone będzie na podstawie średniomiesięcznego zużycia wody z poprzedniego okresu rozliczeniowego odpowiadającego okresowi, w którym doszło do awarii.

 

 1. Ustalanie wysokości zaliczek na pokrycie kosztów zużycia wody.
 1. Opłaty miesięczne za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków ustalane są przez Zarząd Spółdzielni.
 2. Na poczet kosztów zużycia wody w okresie rozliczeniowym użytkownik lokalu zobowiązany jest – w terminach określonych Statutem dla opłat z tytułu użytkowania lokalu – uiszczać zaliczki na pokrycie kosztów zużycia wody, w wysokości iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody z czterech ostatnich kwartałów, za które dokonano rozliczenia, i stawki opłaty wynikającej z obowiązującej taryfy cen i opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
 3. Zaliczka ustalana jest raz w roku i obowiązuje od dnia 1 stycznia roku następnego, z zastrzeżeniem pkt 4.
 4. Wysokość zaliczki może ulec zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego z uwagi na zmianę taryfy za wodę i ścieki. Spółdzielnia powiadamia użytkowników lokali o zmianie wysokości zaliczki w formie pisemnej.
 5. Na wniosek użytkownika wysokość średniomiesięcznego zużycia wody, o której mowa w pkt 2, może zostać zmieniona w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających żądaną zmianę.

 

 1. Postanowienia porządkowe.
 1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:
 1. zabezpieczenia wodomierzy przed możliwością ich uszkodzenia;
 2. przestrzegania zakazu dokonywania samowolnej zmiany usytuowania wodomierzy – zmiana może być dokonana na wniosek użytkownika za zgodą i na warunkach ustalonych przez Spółdzielnię;
 3. nienaruszania plomby legalizacyjnej i monterskiej;
 4. umożliwienia łatwego dostępu do wodomierzy w celu odczytu ich wskazań;
 5. niezwłocznego informowania Spółdzielni o fakcie zatrzymania pracy wodomierza (brak wskazania zużycia wody);
 6. udostępnienia lokalu pracownikom Spółdzielni w celu kontroli stanu instalacji i urządzeń pomiarowych.
 1. W razie zmiany użytkownika na skutek zbycia lub zamiany prawa do lokalu, użytkownik zasiedlający lokal przejmuje wszelkie zobowiązania i uprawnienia z tytułu rozliczenia kosztów zużycia wody dotyczących tego lokalu, chyba że strony zainteresowane (poprzedni użytkownik – aktualny użytkownik) postanowią inaczej. W takim przypadku, użytkownicy składają Spółdzielni pisemne oświadczenie o przejęciu nadpłaty lub niedopłaty przez jednego z nich.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów zużycia wody przyjmowane są w siedzibie Spółdzielni. Reklamacje te są rozpatrywane przez Spółdzielnię w terminie 30 dni od daty otrzymania.
 3. Spółdzielnia obowiązana jest do:
 1. dokonywania okresowych legalizacji wodomierzy w terminach wynikających z 4/4 obowiązujących w tym zakresie przepisów i ich oplombowania – koszty pokrywa użytkownik;
 2. wymiany wodomierzy uszkodzonych – koszty pokrywa użytkownik. Ewentualne roszczenia gwarancyjne związane z wadą wodomierza przysługują użytkownikowi;
 3. dokonywania oplombowania wodomierzy w przypadku wykonywania robót wymagających ich demontażu – koszty pokrywa Spółdzielnia, chyba że oplombowanie jest skutkiem demontażu, o którym mowa w pkt 1.b.
 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia wodomierza polegającego na:
 1. jego demontażu,
 2. powstrzymywaniu biegu urządzenia pomiarowego poprzez ingerencję z zewnątrz,
 3. uszkodzeniu lub zerwaniu plomb legalizacyjnych lub monterskich,
 4. uszkodzeniu obudowy licznika (pęknięcia lub uszkodzenia powierzchniowe świadczące o działaniu czynników zewnętrznych),
 5. innych manipulacjach z zewnątrz, Spółdzielnia obciąża użytkownika lokalu za zużycie wody dwukrotnością średniomiesięcznego zużycia wody z czterech ostatnich kwartałów, za które dokonano rozliczenia.

 

 1. Użytkownik lokalu ponosi koszty:
 1. wymiany wodomierzy i napraw wynikających z przyczyn ich nieprawidłowego użytkowania;
 2. ekspertyzy technicznej w przypadku potwierdzenia uszkodzenia wodomierza świadczącego o zamierzonym działaniu czynników zewnętrznych mogących mieć wpływ na prawidłową pracę urządzenia;
 3. okresowych legalizacji wodomierzy w terminach wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 1. W przypadku stwierdzenia:
 1. nielegalnego poboru wody z pominięciem urządzenia pomiarowego,
 2. ingerencji w prawidłowość wskazań urządzenia pomiarowego,
 3. ujawnienia przeróbki instalacji wodociągowej przed wodomierzem, użytkownik lokalu zostanie obciążony kosztami doprowadzenia instalacji wodociągowej do stanu pierwotnego.

 

 1. Postanowienia końcowe.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Administrator strony