administracja@sm-marysienka.pl

+48 56 688 14 53

Wyjaśnienie przyczyny różnic zużycia wody

Administrator strony

Szanowni Państwo Wobec wielu niejasności wynikających z otrzymanych rozliczeń wody Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej pragnie wyjaśnić że, rozliczenie odbywa się według REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MARYSIEŃKA” W WĄBRZEŹNIEi odbywa się w dwóch etapach:

 1. Rozliczenie kwartalne w którym rozlicza się wpłacone przez użytkowników lokali zaliczki (normatyw zużycia wody [m3] x stawka [zł/m3]) a rzeczywistym kosztem zużycia wody i odprowadzenia ścieków na podstawie odczytu wodomierzy lokalowych w danym lokalu (odczyt zużycia wody [m3] x stawka [zł/m3]).

Rozliczenie to ma na celu korygowanie różnic pomiędzy założonym (deklarowanym – normatywem zużycia wody) a rzeczywistym zużyciem (odczyt wodomierzy) i ma zapobiegać gromadzeniu się na koniec roku niedoboru lud nadmiaru.

 1. Rozliczenie roczne w którym rozlicza się koszty różnicy wskazań pomiędzy wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy lokalowych lokali w danym budynku (suma czterech rozliczeń kwartalnych)

Wobec wielu niejasności pragniemy wyjaśnić przyczyny powstałych różnic dotyczących zużycia wody między licznikiem głównym ze wskazań, którego Spółdzielnia rozlicza się z dostawcą, a sumą wskazań wodomierzy lokalowych oraz sposobu rozliczania tych różnic.
Zużycie wody w domach określa się na podstawie wodomierzy lokalowych. Jednak dostawca wody nalicza opłaty na podstawie wskazań wodomierzy głównych zamontowanych na przyłączach do sieci. Wynika to z zapisu Art.27 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz.U.Nr.123 z 11 lipca 2006r., poz.858 z późn. zm.).
Rozbieżności w bilansie wody w budynkach wielorodzinnych sięgają od 10 nawet do 30 % i wynikają z wielu przyczyn.

Przyczyny powstawania różnic wskazań wodomierzy w budynkach wielorodzinnych.

 • przecieki w instalacjach spowodowane czynnikami technicznymi lub wypływem wody poniżej progu rozruchowego wodomierza (np. poprzez dławienie zaworu spłuczki lub przepuszczanie uszczelek przy nocnym wzroście ciśnienia w instalacji)
 • próg rozruchu wodomierza jest to próg poniżej, którego wodomierz albo nie pracuje, albo jego wskazania obarczone są błędem pomiaru bliskim 100%
 • niejednoczesność odczytów wodomierzy
 • stosowanie ryczałtu przy braku odczytu  wodomierza w mieszkaniu 
 • zaokrąglenie odczytu do pełnych m3 (ma znaczenie przy niewielkim poborze wody)
 • montaż wodomierza mieszkaniowego (montaż pionowy zamiast poziomego powoduje obniżenie dokładności wskazań)
 • stosowanie wodomierzy niskiej klasy pomiarowej ( zastosowanie wodomierzy klasy B, lecz zamontowane pionowo spadają do klasy A- najniższej- ,
 • użycie spłuczek ciśnieniowych ( powoduje „zrywanie” sprzęgła magnetycznego wodomierza, pomiar zostaje zafałszowany nawet o 50%
 • uszkodzenie lub ingerencja w wodomierz (obecnie istnieją już przyrządy do wykrywania oddziaływania magnesem na wodomierz)
 • zapowietrzenie instalacji – uderzenie hydrauliczne możliwe po każdorazowej awarii na sieci zewnętrznej, szczególnie gdy wodomierz zainstalowany jest w najwyższym, punkcie instalacji
 • „przebicie” ciepłej lub zimnej wody przy zastosowaniu baterii mieszalnikowych (należy zastosować  zawory zwrotne na cyrkulacji cieplej wody)
 • zanik ciśnienia dyspozycyjnego spowodowany zdławieniem zaworu przed wodomierzem, zarośniętą, zamuloną instalacją wewnętrzną w budynku, szczególnie w mieszkaniach (na „kolankach” o małych przekrojach), zarośnięta wężownica w piecykach gazowych, zabrudzone sitka wylewek w bateriach punktów czerpalnych wody.

Na wielkość rocznego rozliczenia ma także duży wpływ cena gazu która w roku 2020 wzrosła o 23,28 % względem roku 2019.

Z uwagi na zmianę w 2020 sposobu rozliczania kosztów Centralnego Ogrzewania z podzielników na m2 i podniesienia zaliczki na C.O. którą oszacowaliśmy na wzrost o 30 % , nie chcieliśmy podnosić zaliczki na podgrzanie Ciepłej Wody (obowiązuje od 2018 r.) z uwagi na brak doświadczenia w określeniu zużycia gazu po zmianie systemu rozliczania a także z uwagi na wzrost zaliczki na C.O.

Niestety po rozliczeniu roku 2020 będziemy zmuszeni podnieść stawkę zaliczki na podgrzew C.W. w 2021 roku.

 

        Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Marysieńka”

Kategoria: