administracja@sm-marysienka.pl

+48 56 688 14 53

BAKTERIE COLI NADAL W WODZIE

W dniu dzisiejszym tj. 30.04.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie wydał komunikat stwierdzający nadal obecność bakterii COLI w wodzie. W związku z powyższym aż do odwołania obowiązuje komunikat wiszący na drzwiach wejściowych wiatrołapów. Szczegółowy komunikat PPIS został wywieszony na tablicach korkowych znajdujących się we wiatrołapach.

Administrator strony

Wyjaśnienie przyczyny różnic zużycia wody

Szanowni Państwo Wobec wielu niejasności wynikających z otrzymanych rozliczeń wody Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej pragnie wyjaśnić że, rozliczenie odbywa się według REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MARYSIEŃKA” W WĄBRZEŹNIEi odbywa się w dwóch etapach:

 1. Rozliczenie kwartalne w którym rozlicza się wpłacone przez użytkowników lokali zaliczki (normatyw zużycia wody [m3] x stawka [zł/m3]) a rzeczywistym kosztem zużycia wody i odprowadzenia ścieków na podstawie odczytu wodomierzy lokalowych w danym lokalu (odczyt zużycia wody [m3] x stawka [zł/m3]).

Rozliczenie to ma na celu korygowanie różnic pomiędzy założonym (deklarowanym – normatywem zużycia wody) a rzeczywistym zużyciem (odczyt wodomierzy) i ma zapobiegać gromadzeniu się na koniec roku niedoboru lud nadmiaru.

 1. Rozliczenie roczne w którym rozlicza się koszty różnicy wskazań pomiędzy wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy lokalowych lokali w danym budynku (suma czterech rozliczeń kwartalnych)

Wobec wielu niejasności pragniemy wyjaśnić przyczyny powstałych różnic dotyczących zużycia wody między licznikiem głównym ze wskazań, którego Spółdzielnia rozlicza się z dostawcą, a sumą wskazań wodomierzy lokalowych oraz sposobu rozliczania tych różnic.
Zużycie wody w domach określa się na podstawie wodomierzy lokalowych. Jednak dostawca wody nalicza opłaty na podstawie wskazań wodomierzy głównych zamontowanych na przyłączach do sieci. Wynika to z zapisu Art.27 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz.U.Nr.123 z 11 lipca 2006r., poz.858 z późn. zm.).
Rozbieżności w bilansie wody w budynkach wielorodzinnych sięgają od 10 nawet do 30 % i wynikają z wielu przyczyn.

Przyczyny powstawania różnic wskazań wodomierzy w budynkach wielorodzinnych.

 • przecieki w instalacjach spowodowane czynnikami technicznymi lub wypływem wody poniżej progu rozruchowego wodomierza (np. poprzez dławienie zaworu spłuczki lub przepuszczanie uszczelek przy nocnym wzroście ciśnienia w instalacji)
 • próg rozruchu wodomierza jest to próg poniżej, którego wodomierz albo nie pracuje, albo jego wskazania obarczone są błędem pomiaru bliskim 100%
 • niejednoczesność odczytów wodomierzy
 • stosowanie ryczałtu przy braku odczytu  wodomierza w mieszkaniu 
 • zaokrąglenie odczytu do pełnych m3 (ma znaczenie przy niewielkim poborze wody)
 • montaż wodomierza mieszkaniowego (montaż pionowy zamiast poziomego powoduje obniżenie dokładności wskazań)
 • stosowanie wodomierzy niskiej klasy pomiarowej ( zastosowanie wodomierzy klasy B, lecz zamontowane pionowo spadają do klasy A- najniższej- ,
 • użycie spłuczek ciśnieniowych ( powoduje „zrywanie” sprzęgła magnetycznego wodomierza, pomiar zostaje zafałszowany nawet o 50%
 • uszkodzenie lub ingerencja w wodomierz (obecnie istnieją już przyrządy do wykrywania oddziaływania magnesem na wodomierz)
 • zapowietrzenie instalacji – uderzenie hydrauliczne możliwe po każdorazowej awarii na sieci zewnętrznej, szczególnie gdy wodomierz zainstalowany jest w najwyższym, punkcie instalacji
 • „przebicie” ciepłej lub zimnej wody przy zastosowaniu baterii mieszalnikowych (należy zastosować  zawory zwrotne na cyrkulacji cieplej wody)
 • zanik ciśnienia dyspozycyjnego spowodowany zdławieniem zaworu przed wodomierzem, zarośniętą, zamuloną instalacją wewnętrzną w budynku, szczególnie w mieszkaniach (na „kolankach” o małych przekrojach), zarośnięta wężownica w piecykach gazowych, zabrudzone sitka wylewek w bateriach punktów czerpalnych wody.

Na wielkość rocznego rozliczenia ma także duży wpływ cena gazu która w roku 2020 wzrosła o 23,28 % względem roku 2019.

Z uwagi na zmianę w 2020 sposobu rozliczania kosztów Centralnego Ogrzewania z podzielników na m2 i podniesienia zaliczki na C.O. którą oszacowaliśmy na wzrost o 30 % , nie chcieliśmy podnosić zaliczki na podgrzanie Ciepłej Wody (obowiązuje od 2018 r.) z uwagi na brak doświadczenia w określeniu zużycia gazu po zmianie systemu rozliczania a także z uwagi na wzrost zaliczki na C.O.

Niestety po rozliczeniu roku 2020 będziemy zmuszeni podnieść stawkę zaliczki na podgrzew C.W. w 2021 roku.

 

        Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Marysieńka”

Administrator strony