administracja@sm-marysienka.pl

+48 56 688 14 53

Organy spółdzielni:

1. Zarząd:

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Skład zarządu:

Piotr Lewandowski   - Prezes Zarządu

Jacek Sionkowski     - Z-ca Prezesa Zarządu

2. Rada Nadzorcza

Rada składa się z pięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie. Skład Rady Nadzorczej:

Barbara Marchlewska     -   Przewodniczący

Andrzej Golba           -   Zastępca Przewodniczącego

Jan Cisło            -   Sekretarz

Robert Jankowski

Janusz Rasielewski

3. Walne zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Spółdzielni.

Szczegółowe obowiązki poszczególnych organów zamieszczone są w statucie spółdzielni oraz regulaminach danych organów.