administracja@sm-marysienka.pl

+48 56 688 14 53

Przerwa w nadawaniu sygnału TV

 

W dniu 18.12.2019r. (środa) od ok. godz. 12.00 do 16.00 z powodu przebudowy rozdzielni

elektrycznej nastąpi przerwa w nadawaniu sygnału  TV  z  instalacji  AZART.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Zmiany regulaminów

W dniu 27.11.2019r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Marysieńka" podejmie uchwały zatwierdzające zmiany w przedstawionych regulaminach. Nowo dodane i zmiana brzmień wybranych punktów wyróżnione są czerwonym tekstem.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MARYSIEŃKA” W WĄBRZEŹNIE1.pdf

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO I WSPÓŁŻYCIA.pdf

 

 

 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 30 maja 2019 r

 

Zarząd SMMarysieńka” w Wąbrzeźnie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w sali Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy ulicy Staszica 2 w Wąbrzeźnie (dawne warsztaty szkolne) ZSZ).

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad;

 2. Odczytanie listy pełnomocników;

 3. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i  członek;

 4. Przyjęcie porządku obrad;

 5. Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej, wnioskowej, wyborczej;

 6. Przedstawienie sprawozdania komisji mandatowej;

 7. Przyjęcie obowiązującego regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;

 8. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 8 grudnia 2018 r.;

 9. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej;

 10.Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej;

 11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok, dyskusja i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania;

 12. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok, dyskusja i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania;

 13. Przedstawienie sprawozdania  z działalności SM za 2018 rok, dyskusja i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania;

 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z działalności za 2018 rok;

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2018 rok;

 16. Informacja na temat realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji za lata 2013-2015

 17. Informacja na temat realizacji wniosków z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 8 grudnia 2018

 20. Wolne wnioski i zapytania;

 21. Sprawozdanie komisji wnioskowej;

 22. Zamknięcie obrad.

 Na podstawie § 51 ust. 4 statutu projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia  mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie spółdzielni. Członkowie mają prawo składania żądania zamieszczenia spraw w porządku obrad i projektów uchwał w terminie do 15 dni przed datą zgromadzenia, tj. w tym wypadku do 15 maja 2019r. Projekt uchwały zgłaszany przez członków musi być poparty co najmniej przez 10 członków. Z kolei na podstawie § 51 ust. 5 Statutu członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na trzy dni przed terminem zgromadzenia. Projekty uchwał będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 16 maja 2019r. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami. Osoby nie będące członkami Spółdzielni zapraszamy również do wzięcia udziału w dyskusjach na Walnym Zgromadzeniu Członkówbez prawa głosowania.

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniu
08 grudnia 2018 r. oraz projekty  uchwał będą do wglądu w biurze Spółdzielni od dnia 16 maja 2019r. (w godzinach urzędowania).

 ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU I WYBORACH DO RADY NADZORCZEJ