administracja@sm-marysienka.pl

+48 56 688 14 53

Kolejnym etapem związanym z przebudową ulicy Akacjowej

Kolejnym etapem związanym z przebudową ulicy Akacjowej (zakładanie nowej nawierzchni z kostki) będzie zmiana organizacji ruchu przy wjeździe na wewnętrzne parkingi przed blokiem nr 4 i 6. W drugiej połowie lipca 2016r. zostanie zamknięty wyjazd przy bloku nr 4 (na przeciwko sklepów) i cały ruch wjazdowy jak i wyjazdowy z osiedla będzie odbywał się  obecnym wjazdem przy bloku nr 6. W tym okresie apelujemy o szczególnie ostrożną jazdę podczas wjeżdżania jak i wyjeżdżania z osiedla. Po skończeniu prac na wymienionym odcinku drogi (przewidywany termin pod koniec sierpnia 2016r. zostanie zamknięty obecny wjazd na osiedle przy bloku nr 6. Ruch samochodowy (zarówno wjazd jak i wyjazd) zostanie przekierowany na alejkę przy bloku nr 4 - obecny wyjazd z osiedla. W tym przypadku apelujemy do kierowców parkujących przed blokiem nr  4 na wysokości klatek 6-9 o pozostawianie środkowej części parkingu, tak by umożliwić swobodny przejazd samochodów w sytuacji kiedy musiałyby się wyminąć. 

Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Marysieńka” zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 

16 czerwca 2016 r.  o godzinie 18.00

w sali warsztatów szkolnych przy ZSZ w Wąbrzeźnie, przy ulicy Staszica 2.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad;

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i  asesor;

3. Przyjęcie porządku obrad;

4. Wybór Komisji:

a. mandatowej,

b. wnioskowej,

5. Przedstawienie sprawozdania komisji mandatowej;

6. Przyjęcie obowiązującego Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego z dnia 20 czerwca 2015 r.;

8. Informacja na temat realizacji wniosków polustracyjnych za lata 2010-2012;

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2015 rok;

10. Dyskusja i uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2015 rok;

11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok;

12. Dyskusja i uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok;

13. Przedstawienie sprawozdania  z działalności SM za 2015 rok;

14. Dyskusja i uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania  z działalności SM za 2015 rok;

15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej za 2015 rok; 

16. Dyskusja na temat udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z działalności za 2015 rok oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie;

17. Omówienie realizacji „Strategii rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej „Marysieńka” w Wąbrzeźnie na lata 2013-20”;

18. Wolne wnioski i zapytania;

19. Sprawozdanie komisji wnioskowej;

20. Zamknięcie obrad.

Na podstawie § 90 ust. 4  Statutu projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia  mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Członkowie mają prawo składania żądania zamieszczenia spraw w porządku obrad i projektów uchwał w terminie do 15 dni przed datą zgromadzenia, tj. w tym wypadku do 31 maja 2016 r. Projekt uchwały zgłaszany przez członków musi być poparty co najmniej przez 10 członków. Z kolei na podstawie § 90 ust. 4a Statutu członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na trzy dni przed terminem zgromadzenia. Projekty uchwał oraz sprawozdania roczne będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 02 czerwca 2016 r. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami. Osoby nie będące członkami Spółdzielni zapraszamy również do wzięcia udziału w dyskusjach na Walnym Zgromadzeniu Członków – bez prawa głosowania. 

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniu 

20 czerwca 2015 r. oraz projekty  uchwał będą do wglądu w biurze Spółdzielni od dnia 02 czerwca 2016 r. (w godzinach urzędowania) .

 

Nowe adresy e-mailowe

W związku z powstaniem nowej strony internetowej spółdzielni zmianie uległy adresy kontaktowe z administracją i organami spółdzielni. Szczegóły w zakładce kontakt