administracja@sm-marysienka.pl

+48 56 688 14 53

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 30 maja 2019 r

 

Zarząd SMMarysieńka” w Wąbrzeźnie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w sali Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy ulicy Staszica 2 w Wąbrzeźnie (dawne warsztaty szkolne) ZSZ).

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad;

 2. Odczytanie listy pełnomocników;

 3. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i  członek;

 4. Przyjęcie porządku obrad;

 5. Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej, wnioskowej, wyborczej;

 6. Przedstawienie sprawozdania komisji mandatowej;

 7. Przyjęcie obowiązującego regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;

 8. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 8 grudnia 2018 r.;

 9. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej;

 10.Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej;

 11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok, dyskusja i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania;

 12. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok, dyskusja i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania;

 13. Przedstawienie sprawozdania  z działalności SM za 2018 rok, dyskusja i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania;

 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z działalności za 2018 rok;

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2018 rok;

 16. Informacja na temat realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji za lata 2013-2015

 17. Informacja na temat realizacji wniosków z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 8 grudnia 2018

 20. Wolne wnioski i zapytania;

 21. Sprawozdanie komisji wnioskowej;

 22. Zamknięcie obrad.

 Na podstawie § 51 ust. 4 statutu projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia  mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie spółdzielni. Członkowie mają prawo składania żądania zamieszczenia spraw w porządku obrad i projektów uchwał w terminie do 15 dni przed datą zgromadzenia, tj. w tym wypadku do 15 maja 2019r. Projekt uchwały zgłaszany przez członków musi być poparty co najmniej przez 10 członków. Z kolei na podstawie § 51 ust. 5 Statutu członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na trzy dni przed terminem zgromadzenia. Projekty uchwał będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 16 maja 2019r. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami. Osoby nie będące członkami Spółdzielni zapraszamy również do wzięcia udziału w dyskusjach na Walnym Zgromadzeniu Członkówbez prawa głosowania.

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniu
08 grudnia 2018 r. oraz projekty  uchwał będą do wglądu w biurze Spółdzielni od dnia 16 maja 2019r. (w godzinach urzędowania).

 ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU I WYBORACH DO RADY NADZORCZEJ

 

Radosnych Świąt Wielkanocnych

 Radosnych Świąt Wielkanocnych, odpoczynku od trosk dnia codziennego oraz smacznego jajka                           

         wszystkim mieszkańcom Spółdzielni

          życzy Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Administracja

Przegląd kominiarski przewodów wentylacyjnych i kuchenek gazowych

 

W najbliższych dniach od godz. 16.00 rozpocznie się przegląd kominiarski przewodów wentylacyjnych i kuchenek gazowych w lokalach mieszkalnych. Przeglądu dokonają pracownicy Zakładu Kominiarskiego „Irena”. Prosimy  o umożliwienie swobodnego pomiaru w kuchni oraz łazience.

PRZYPOMINAMY, ŻE PRZEPROWADZENIE WW. POMIARÓW JEST OBOWIĄZKOWE. PROSIMY O OBECNOŚĆ W MIESZKANIACH.

TERMINY  POMIARÓW:

24.04.2019r. (środa): Akacjowa 6, klatki   1, 2, 3

25.04.2019r. (czwartek): Akacjowa 6, klatki   4, 5

26.04.2019r. (piątek): Akacjowa 2, klatki   1, 2, 3, 4

29.04.2019r. (poniedziałek): Akacjowa 4, klatki   1, 2, 3,4, 5

30.04.2019r. (wtorek): Akacjowa 4, klatki   6, 7, 8, 9