administracja@sm-marysienka.pl

+48 56 688 14 53

Wandalizm na placu zabaw

W ostatnim czasie doszło niestety do aktów wandalizmu na naszym placu zabaw, przykłady na zdjęciach:

   

Prosimy wszystkie osoby korzystające z  placu zabaw o zamykanie na klucz furtki, kiedy wychodzą Państwo po skończonej zabawie.

W naszym najbliższym otoczeniu znajdują się osoby, które nie szanują wspólnego mienia, a to przecież z naszych czynszów dokonywane są naprawy i remonty. Bardzo rzadko zdarza się by ktokolwiek reagował gdy widzi wandali. Przecież nie trzeba bezpośrednio zwracać uwagi ponieważ często wiąże się to z określonym ryzykiem. Z pewnością większość z nas jest posiadaczami telefonów komórkowych. Wystarczy powiadomić odpowiednie służby porządkowe lub pracowników Spółdzielni o zauważonych aktach wandalizmu. Ogólny brak reakcji daje ogólne przyzwolenie na brak poszanowania naszego wspólnego mienia.

 

Apelujemy zatem do Państwa – wszelkie zdarzające się akty wandalizmu prosimy zgłaszać do Administracji osiedla, a jeżeli widzimy grupę lub pojedyńczego wandala niszczącego nasze wspólne mienie, prosimy o zgłaszanie takich sytuacji Straży Miejskiej lub Policji.

 

Czyszczenie kanalizacji

 

SZANOWNI  LOKATORZY

 

Zostały zakończone prace związane z oczyszczaniem i udrożnieniem wszystkich pionów kanalizacyjnych w zasobach naszej Spółdzielni. Załączone zdjęcia przedstawiają to co zalegało w rurach kanalizacyjnych,

                                 

 W związku z powyższym prosimy mieszkańców o eksploatowanie instalacji kanalizacyjnej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem  i przypominamy, czego nie wolno wrzucać do kanalizacji:

 

 • Środków higieny osobistej takich jak np.: waciki, podpaski, tampony, chusteczki nawilżone, wata, pieluchy, ręczniki papierowe, patyczki do uszu, itp.

 • Rajstop, szmat, bandaży, materiałów opatrunkowych, itp.,

 • Kości, odpadów kuchennych, skórek i obierek z warzyw i owoców, tłuszczów i olejów,.

 • Lekarstw, igieł, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości,

 • Materiałów budowlanych tj. np.: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice, itp.

  Części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie np.: rękawice gumowe, włosy, torebki foliowe, korki, butelki, zabawki, itp.

                                         https://www.oskard.tychy.pl/sites/default/files/kanalizacja-to-nie-smietnik_0.jpg

  Pamiętajmy, że muszla klozetowa to nie śmietnik do którego można wrzucać odpadki. Usunięcie awarii wiąże się z kosztami, które ponoszą wszyscy mieszkańcy poszczególnych nieruchomości, gdy konieczne jest czyszczenie pionów kanalizacyjnych.

 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 24 czerwca 2017 r

Zarząd Spółdzielni MieszkaniowejMarysieńkazwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2017 r.  o godzinie 10.00
w
sali warsztatów szkolnych przy ZSZ w Wąbrzeźnie, przy ulicy Staszica 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad;
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i  asesor;
 3. Przyjęcie porządku obrad;
 4. Wybór Komisji:
  • mandatowej,
  • skrutacyjnej
  • wnioskowej
 5. Przedstawienie sprawozdania komisji mandatowej;
 6. Przyjęcie obowiązującego Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego z dnia 16 czerwca 2016 r.;
 8. Informacja na temat wyników lustracji za lata 2013-2015;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków polustracyjnych z lustracji za lata 2013-15;
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 rok;
 11. Dyskusja i uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2016 rok;
 12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok;
 13. Dyskusja i uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok;
 14. Przedstawienie sprawozdania  z działalności SM za 2016 rok;
 15. Dyskusja i uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania  z działalności SM  za 2016 rok;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2016 rok;
 17. Dyskusja na temat udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z działalności za 2016 rok oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie;
 18. Przedstawienie propozycji zmian doStrategii rozwoju Spółdzielni MieszkaniowejMarysieńkaw Wąbrzeźnie na lata 2013-20;
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian doStrategii rozwoju Spółdzielni MieszkaniowejMarysieńkaw Wąbrzeźnie na lata 2013-20;
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej kwoty zobowiązań możliwych do zaciągnięcia przez Spółdzielnię;
 21. Przedstawienie propozycji  partycypacji Spółdzielni w kosztach budowy nowej drogi i modernizacji istniejącego odcinka drogi;
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na partycypowanie Spółdzielni w kosztach budowy nowej drogi i modernizacji istniejącego odcinka drogi;
 23. Przedstawienie propozycji spłaty przez Spółdzielnię kredytów zaciągniętych na budowę lokali mieszkalnych;
 24.   Podjęcie uchwały w sprawie spłaty przez Spółdzielnię kredytów zaciągniętych na budowę lokali mieszkalnych;
 25. Wybory do Rady Nadzorczej;
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej na lata 2017-20;
 27. Wolne wnioski i zapytania;
 28. Sprawozdanie komisji wnioskowej;
 29. Zamknięcie obrad.

Na podsta23wie § 90 ust. 4  Statutu projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia  mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Członkowie mają prawo składania żądania zamieszczenia spraw w porządku obrad i projektów uchwał w terminie do 15 dni przed datą zgromadzenia, tj. w tym wypadku do 08 czerwca 2017 r. Projekt uchwały zgłaszany przez członków musi być poparty co najmniej przez 10 członków. Z kolei na podstawie § 90 ust. 4a Statutu członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na trzy dni przed terminem zgromadzenia. Projekty uchwał oraz sprawozdania roczne będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 09 czerwca 2017 r. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami. Osoby nie będące członkami Spółdzielni zapraszamy również do wzięcia udziału w dyskusjach na Walnym Zgromadzeniu Członkówbez prawa głosowania.

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniu 16 czerwca 2016 r. oraz projekty  uchwał będą do wglądu w biurze Spółdzielni od dnia 09 czerwca 2017r. (w godzinach urzędowania) .

 

ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU I WYBORACH DO RADY NADZORCZEJ