administracja@sm-marysienka.pl

+48 56 688 14 53

Życzenia 2018

    

 

 

 

 

 

Zmiana w porządku obrad Walnego Zgromadzenia 8 Grudnia 2018 r.

Zarząd SMMarysieńka” w Wąbrzeźnie informuje, że nastąpiły zmiany w proponowanym

porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, , które odbędzie się w dniu

8 grudnia 2018 r. (sobota) o godzinie 12.00 w sali Centrum Kształcenia Praktycznego i

Ustawicznego przy ulicy Staszica 2 (dawne warsztaty szkolne ZSZ).

 

Zmienia się brzmienie pkt. 11  i  12

11. Dyskusja na tematStrategii rozwoju Spółdzielni MieszkaniowejMarysieńkaw   

      Wąbrzeźnie na lata 2013 - 2020w zakresie termomodernizacji budynków

      Akacjowa 2,  Akacjowa 4 i  Akacjowa 6.

12. Podjęcie uchwały w sprawie anulowania „Strategii rozwoju Spółdzielni

      MieszkaniowejMarysieńkaw Wąbrzeźnie na lata 2013 - 2020w zakresie   

      termomodernizacji budynków Akacjowa 2, Akacjowa 4 i  Akacjowa 6.

Wprowadza się pkt. 13,  14  i 15

13. Dyskusja na temat budowy parkingu przy budynku Akacjowa 4.

14. Podjęcie uchwały w sprawie anulowania partycypacji Spółdzielni Mieszkaniowej     

      Marysieńkaw Wąbrzeźnie w kosztach budowy odcinka drogi łączącej

      ul. Kiedrowskiego z drogą wewnętrzną Spółdzielni;

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej    

      Marysieńkaw Wąbrzeźnie dotyczącej produkcji ciepła.

Zmiana numeracji poniższych pkt. porządku obrad

16. Wolne wnioski i zapytania;

17. Sprawozdanie komisji wnioskowej;

18. Zamknięcie obrad.

Wszystkie pozostałe ustalenia pozostają bez zmian.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, 8 grudnia 2018

 Zarząd SMMarysieńka” w Wąbrzeźnie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2018 r.(sobota) o godzinie 12.00 w sali Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy ulicy Staszica 2 (dawne warsztaty szkolne ZSZ).

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad;

 2. Odczytanie listy pełnomocników;

 3. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i  asesor;

 4. Przyjęcie porządku obrad;

 5. Wybór komisji: mandatowej, skrutacyjnej, wnioskowej;

 6. Przedstawienie sprawozdania komisji mandatowej;

 7. Przyjęcie obowiązującego regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;

 8. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2018 r.;

 9. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej;

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej;

 11. Dyskusja na tematStrategii rozwoju Spółdzielni MieszkaniowejMarysieńkaw Wąbrzeźnie

      na lata 2013-20”; odnośnie Prac termomodernizacyjnych związanych z dociepleniem ścian

      budynków, wymianą stolarki okiennej w piwnicach i korytarzach, modernizacją skosów na

      ostatnich kondygnacjach oraz budowie parkingu przy budynku Akacjowa 4;

 12. Podjęcie uchwały w sprawie anulowania Strategii rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej   

      Marysieńkaw Wąbrzeźnie na lata 2013-20”; odnośnie Prac termomodernizacyjnych

      związanych z dociepleniem ścian budynków, wymianą stolarki okiennej w piwnicach i

      korytarzach, modernizacją skosów na ostatnich kondygnacjach oraz budowie parkingu przy

      budynku Akacjowa 4;

 13. Wolne wnioski i zapytania;

 14. Sprawozdanie komisji wnioskowej;

 15. Zamknięcie obrad.

 Na podstawie § 90 ust. 4 statutu projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia  mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie spółdzielni. Członkowie mają prawo składania żądania zamieszczenia spraw w porządku obrad i projektów uchwał w terminie do 15 dni przed datą zgromadzenia, tj. w tym wypadku do 22 listopada 2018 r. Projekt uchwały zgłaszany przez członków musi być poparty co najmniej przez 10 członków. Z kolei na podstawie § 90 ust. 4a Statutu członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na trzy dni przed terminem zgromadzenia. Projekty uchwał będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 23 listopada 2018 r. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami. Osoby nie będące członkami Spółdzielni zapraszamy również do wzięcia udziału w dyskusjach na Walnym Zgromadzeniu Członkówbez prawa głosowania.

 

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniu
23 czerwca 2018 r. oraz projekty  uchwał będą do wglądu w biurze Spółdzielni od dnia 23 Listopada 2018r. (w godzinach urzędowania).

 

ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU I WYBORACH DO RADY NADZORCZEJ