administracja@sm-marysienka.pl

+48 56 688 14 53

W A Ż N E

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu grzewczego i koniecznością uzupełnienia wody w instalacji centralnego ogrzewania prosimy każdego z  mieszkańców o maksymalne odkręcenie termostatów na „5” przy wszystkich grzejnikach w mieszkaniu.

Pozwoli to w znacznym stopniu na uniknięcie zapowietrzeń kaloryferów w sezonie grzewczym i ureguluje właściwy poziom ciśnienia. Uzupełnianie stanu wody w c.o. nastąpi w piątek 21.09.2018r. i poniedziałek 24.09.2018r.

Przypominamy mieszkańcom ostatnich kondygnacji by w wymienionych dniach kontrolowali zawory odpowietrzające podpionów c.o. W przypadku ręcznego odpowietrzania rączka zaworu zamykającego przed odpowietrznikiem powinna chwilowo zostać w pozycji otwartej (prostopadle do rurki). Odkręcone maksymalnie termostaty powinny zostać w tej pozycji przez pierwsze dni od momentu rozpoczęcia ogrzewania.

JEDNOCZEŚNIE prosimy tych z właścicieli piwnic, którzy pozostawili otwarte okna o ich natychmiastowe zamknięcie. Zapobiegnie to wchodzeniu myszy i szczurów  do budynku.

 

Komunikat - przerwa urlopowa

 

W dniach od 06.08.2018r. do 20.08.2018r. z powodu przerwy urlopowej biuro będzie nieczynne.

Pilne sprawy prosimy zgłaszać do gospodarza osiedla lub pisać na adres e-mail Spółdzielni:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 23 czerwca 2018

 Zarząd SMMarysieńka” w Wąbrzeźnie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2018 r.(sobota) o godzinie 10.00 w sali Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy ulicy Staszica 2 (dawne warsztaty szkolne ZSZ).

 Proponowany porządek obrad:

     1. Otwarcie obrad;

     2. Odczytanie listy pełnomocników;

     3. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i  asesor;

     4. Przyjęcie porządku obrad;

     5. Wybór komisji: mandatowej, skrutacyjnej, wnioskowej;

     6. Przedstawienie sprawozdania komisji mandatowej;

     7. Przyjęcie obowiązującego regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;

     8. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2017 r.;

     9. Przedstawienie zmian do statutu  i podjęcie uchwały w sprawie zmian;

    10. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej;

    11.Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej;

    12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok, dyskusja i uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania;

    13. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 rok, dyskusja i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania;

    14.Przedstawienie sprawozdania  z działalności SM za 2017 rok, dyskusja i uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania; 

    15.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2017 rok;

    16. Informacja na temat realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji za lata 2013-2015

    17.Omówienie realizacjiStrategii rozwoju Spółdzielni MieszkaniowejMarysieńkaw Wąbrzeźnie na lata 2013-20”;

    18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej kwoty zobowiązań możliwych do zaciągnięcia przez Spółdzielnię;

    19.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z działalności za 2017 rok;

    20.Wolne wnioski i zapytania;

    21.Sprawozdanie komisji wnioskowej;

    22.Zamknięcie obrad.

 

 Na podstawie § 90 ust. 4 statutu projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia  mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Członkowie mają prawo składania żądania zamieszczenia spraw w porządku obrad i projektów uchwał w terminie do 15 dni przed datą zgromadzenia, tj. w tym wypadku do 07 czerwca 2018 r. Projekt uchwały zgłaszany przez członków musi być poparty co najmniej przez 10 członków. Z kolei na podstawie § 90 ust. 4a Statutu członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na trzy dni przed terminem zgromadzenia. Projekty uchwał oraz sprawozdania roczne będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 08 czerwca 2018 r. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami. Osoby nie będące członkami Spółdzielni zapraszamy również do wzięcia udziału w dyskusjach na Walnym Zgromadzeniu Członkówbez prawa głosowania.

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniu
24 czerwca 2017 r. oraz projekty  uchwał będą do wglądu w biurze Spółdzielni od dnia 08 czerwca 2018r. (w godzinach urzędowania) .

 

ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU I WYBORACH DO RADY NADZORCZEJ